Composers and their stage works  

Cao Yu

Chinese dramatist. Nom-de-plume of Wan Jiano. Born 1910 in Qianjiang in Hubei province.

Plays

 1. Leiyu (Thunderstorm) wr.1933; prod. 1936
 2. Richu (Sunrise) 1935
 3. Yuanye (Wilderness) 1936
 4. Shuibian (Metamorphosis) 1937
 5. Beijingren ( Peking Man) 1938
 6. Jia (Family Man) 1939
 7. Zheng zai-xiang (Let Me Think) 1946
 8. Qiao (Bridge) 1947
 9. Minglangde tian (Clear, Bright Day) 1956
 10. Danjian pian (Gall and Sword Piece) 1961
 11. Wang Zhaojun prod. 1978